JSP Page
Search
Marquee

สถานศึกษาสามารถเรียกดูรายการโอนเงินผ่านระบบงานคืนเงินสถานศึกษาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง www.studentloan.ktb.co.th ของธนาคาร

EDU
EDU
loading ..
เว็บไซด์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร กยศ.
แนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร กยศ.


             1. ใบนำส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจของสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา โดยใบนำส่งเอกสารสัญญา ระบบ e-Studentloan 1 ชุดต่อจำนวนเอกสารในข้อ 4 ไม่เกิน 50 ชุด

            2. สัญญากู้ยืมเงินฯ  พร้อมเอกสารประกอบสัญญา โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้วดังนี้

                        2.1 สำนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

                        2.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ (หน้าแรก)    หรือหนังสือแสดง

แสดงรายละเอียดของบัญชี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ (กรณีเปิดบัญชี KTB e-Saving)

                        2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

                        2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม        (กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ำประกัน)

            3. แบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  ของแต่ละภาคเรียน ซึ่งลงลายมือชื่อ

แบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินฯ

            4. นำเอกสารตามข้อ 2 และ 3 รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน โดยให้เรียงตามลำดับรายชื่อตามใบนำส่งในข้อ 1

            5.เมื่อสถานศึกษาดำเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจัดส่งเอกสารไปยังบมจ.ธนาคารกรุงไทย(สำนักงานใหญ่)เท่านั้น ตามที่อยู่ดังนี้

                        ส่ง

                        บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  อาคารสุขุมวิท ชั้น 14

                        เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

            6. สำหรับการจัดส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ผู้กู้ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสถานศึกษานั้น  ทางกองทุนฯ กำหนดให้ผู้กู้ทำสัญญาฉบับเดียวจึงให้ปฏิบัติตามข้อ 1-5 ( ยกเว้นเอกสารในข้อ 2)

            ** หมายเหตุ **    กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนหลาย ๆ ภาคการศึกษามาพร้อมกัน (ส่งล่าช้า) ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบนำส่งเอกสารสัญญา ระบบ e-Studentloan แยกชุดกันมาส่งให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการต่อไป

            7. เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่มีการส่งกลับคืนไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบว่าเอกสารไม่มีความสมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งทาง E-mail ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาทราบ  เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ไม่ได้ลงนามรับรองเอกสาร    ขอให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมา พร้อมกับให้ผู้กู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร       แล้วส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับพิมพ์ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติมระบบe-Studentloan โดยกรอกข้อมูลของผู้กู้ตามช่องที่กำหนดในรายนั้น ๆ แล้วรวบรวมส่งให้บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามที่อยู่ในข้อ 5

            8. หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์  02-208-8699 หรือ ส่วนงานสอบทานสัญญาเบอร์โทรศัพท์ 02-208-8605-7

 

 

 

 

ใบนำส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan

 

เรื่อง ส่งสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันและหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

เลขที่เอกสาร.......................................

 

ชื่อสถานศึกษา :.........................................................................

 

 

รหัสสถานศึกษา....................................

 

        ขอยืนยันและรับรองในการทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และจำนวนเงินกู้ ของนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษาผู้ขอรับทุน  ปีการศึกษา................

 

ภาค............... ต่อกองทุนฯจำนวน .......................ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญากู้ยืมเงินฯ

แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ

จำนวนเงินรวม.............................บาท

 

ลำดับที่

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่สัญญา

เลขที่แบบยืนยัน

ค่าเล่าเรียน/ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รวม

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนหรือนิสิต/นักศึกษาผู้ขอรับทุน ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันและหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืม

 

เพื่อการศึกษาทำการตรวจสอบข้อมูลและสำเนาเอกสารประกอบการทำสัญญาฯแล้ว และได้จัดให้ผู้ขอรับทุนฯดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันค่าเล่า

 

เรียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอรับทุน ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน จึงลงลายมือชื่อยืนยันและให้คำรับรองความถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน

 

สำคัญแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการพิจารณาโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนแก่ผู้ขอรับทุนต่อไป

 

หมายเหตุ :การส่งเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯให้แยกใบนำส่งเอกสารแต่ละเทอมไม่ควรส่งมาพร้อมกันในครั้งเดียว

 

 

              :ให้ขยายหรือลดจำนวนบรรทัดตามจำนวนสัญญาที่ส่งแต่ละชุดซึ่งไม่ควรเกินกว่า 50 สัญญา

 

 

 

 

 

กรณีต้องการติดต่อสถาบันฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ....................................

นามสกุล..............................

 

 

 

(ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ)

 

 

โทรศัพท์.....................ต่อ............ E-mail Address………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติมระบบ e-Studentloan

เรื่องส่งเอกสารประกอบการกู้เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์

 

 

 

เลขที่เอกสาร.........................................

ชื่อสถานศึกษา :........................................................................

 

 

รหัสสถานศึกษา....................................

          ขอส่งเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพิ่มเติมของนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษาผู้ขอรับทุน ปีการศึกษา..........................ภาค...............ต่อกองทุนฯ

จำนวน....................ราย โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดัที่

ตาม E-mail ว/ด/ป

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่สัญญา

บัตร ประชาชนผู้กู้

ทะเบียนบ้านผู้กู้

บัตรประชาชนผู้ค้ำ

ทะเบียนบ้านผู้ค้ำ

สมุดบัญชี

แบบลงทะเบียน(ระบุเทอม)

อื่นๆ(ระบุ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใช้เครื่องหมาย √

บันทึกในช่องเอกสารที่ส่งมาธนาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ทั้งนี้สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา ผู้ขอรับทุนลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประกอบการกู้ทุกฉบับแล้ว จึงขอส่งให้ กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีต้องการติดต่อสถาบันฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ............................

นามสกุล..............................

 

 

(ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ)

 

 

 

โทรศัพท์.......................................ต่อ............ E-mail Address……………………..

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

       
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย