JSP Page
Search
Marquee

สถานศึกษาสามารถเรียกดูรายการโอนเงินผ่านระบบงานคืนเงินสถานศึกษาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง www.studentloan.ktb.co.th ของธนาคาร

EDU
EDU
loading ..
เว็บไซด์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ


ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง
บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเอง
เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว

 

เลือกระยะเวลาออมได้ 

 • ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอน เช่น กำหนด 3 เดือน 6 เดือน  12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • ได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 • เงินฝากประจำ 3  6 และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
 • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

 

สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคต

 • เหมาะสำหรับบุคคลทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้มีอาชีพอิสระ และพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออมระยะยาว ทั้งเพื่อตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัว

 

เงื่อนไขการฝาก 
 

เงินฝากประจำ 3 , 6 และ12 เดือน

 

เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน

 

เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับ ธนาคาร
 

กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินในวันถัดไป ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
 

เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

 • บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ต้องใช้ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร และผู้ปกครองมาเป็นผู้รับรองการเปิดบัญชี และมีเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง  
 • คนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทาง (passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 • นักเรียนต่างชาติ และใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
 • พระภิกษุให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล

 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
 • กฎข้อบังคับของบริษัท
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องมีการรับรองโดยนายทะเบียนไม่เกิน 30 วัน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • แบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 แสดงตราประทับของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องมีการรับรองโดยนายทะเบียนไม่เกิน 30 วัน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยเงินฝากประจำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


 

       
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย