JSP Page
Search
Marquee

สถานศึกษาสามารถเรียกดูรายการโอนเงินผ่านระบบงานคืนเงินสถานศึกษาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง www.studentloan.ktb.co.th ของธนาคาร

EDU
EDU
loading ..
เว็บไซด์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์


สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน
เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์
ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง

 

ออม/ รับ-จ่าย / ชำระค่าสินค้า บริการ

 • บัญชีออมเงินระยะสั้นเพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอน
 • ตัดชำระค่าสินค้า บริการ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ อัตโนมัติตามใบแจ้งยอดเรียกเก็บ 
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันปิดงวดบัญชี 

 

ลักษณะของบริการ 

 • หลากหลายเครื่องมือความสะดวก ทั้งสมุดคู่ฝาก บัตร ATM หรือ บัตรวีซ่า เดบิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก และกดเอทีเอ็มได้ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA
 • ทำธุรกรรม เช่น การโอนเงิน, การชำระค่าสินค้าและบริการ, การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Direct Debit) ผ่านช่องทาง e-Banking อื่น ๆ ของธนาคาร อาทิ เครื่อง ADM, ATM, Auto update Passbook, Internet Banking, Krung Thai Telebanking, Mobile Banking , KTB Online
 • สามารถฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ 
 • บุคคลธรรมดา สามารถทำบัตร VDB/ATM เพื่อความสะดวกในการเบิกถอน และใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ(กรณีบัตร VDB) 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากคงเหลือประจำวันด้วยอัตราที่ธนาคารกำหนด และจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย.และ ธ.ค.) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ ขณะนั้น 

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก 

 • ติดต่อสาขาที่ต้องการเปิดบัญชีหรือใช้บริการผ่านระบบ KTB e-Opened Account (เปิดบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต) 

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลธรรมดา

 • บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของ  รัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ต้องใช้ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร และผู้ปกครองมาเป็นผู้รับรองการเปิดบัญชี และมีเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง  
 • คนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทาง (passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 •  นักเรียนต่างชาติ และใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
 • พระภิกษุให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล

 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
 •  กฎข้อบังคับของบริษัท
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องมีการรับรองโดยนายทะเบียนไม่เกิน 30 วัน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา
 •  หนังสือบริคณห์สนธิ
 • แบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 แสดงตราประทับของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องมีการรับรองโดยนายทะเบียนไม่เกิน 30 วัน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตด้วยกรุงไทยออมทรัพย์ สอบถามได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 

       
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย